29.12.2015

Podsumowanie warsztatu dla organizacji ochrony zdrowia nt. Kodeksu Przejrzystości

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości pierwszym okresem raportowania jest rok 2015. To znaczy, że w 2016 roku innowacyjne firmy farmaceutyczne w Polsce i Europie po raz pierwszy opublikują raporty na temat przedmiotu i wartości świadczeń przekazywanych organizacjom ochrony zdrowia i przedstawicielom zawodów medycznych. W mijającym roku pojawiło się wiele pytań dotyczących praktycznych aspektów stosowania zasad Kodeksu, głównie ze strony organizacji ochrony zdrowia. Dlatego 7 grudnia INFARMA zorganizowała specjalny warsztat dla towarzystw naukowych, uczelni medycznych oraz organizatorów wydarzeń naukowych, na którym podsumowano i wyjaśniono wątpliwości związane z raportowaniem i publikacją świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne- sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości.

Punktem wyjścia do najważniejszej części warsztatów – sesji pytań i odpowiedzi, była prezentacja założeń Kodeksu Przejrzystości oraz etapów jego wdrażania. Poniżej przedstawiliśmy główne pytania i zagadnienia poruszone przez zaproszonych gości podczas warsztatu.

 • Jak organy skarbowe będą interpretować opublikowane dane?
  • Ryzyko braku zgodności między opublikowanymi przekazanymi korzyściami a zapisem ksiąg rachunkowych – rozbieżności między zadeklarowanymi na podstawie Kodeksu korzyściami a faktycznymi wpływami na konto bankowe beneficjentów współpracy
  • Potencjalnie zwiększone zainteresowanie organów podatkowych informacjami publikowanymi w raportach
  • Ryzyko oskarżenia o wyłudzenie VAT w związku ze brakiem statusu płatnika tego podatku przez Towarzystwa Naukowe

Mec. Piotr Maksymiuk, z kancelarii Baker McKenzie, wyjaśnił, że fakt opublikowania raportów wymaganych przez Kodeks Przejrzystości nie nakłada dodatkowych zobowiązań podatkowych na organizacje ochrony zdrowia oraz przedstawicieli zawodów medycznych.

 • Czy ujawnienie danych wymaganych przez Kodeks Przejrzystości narusza prawo konkurencji lub prawo przedsiębiorstw do tajemnicy handlowej?
  • Konieczność publikowania jednorazowej współpracy, która może ułatwić identyfikację bezpośrednich kosztów usługi świadczonej na rzecz firmy farmaceutycznej
  • Narzucenie rozwiązań stanowiących złamanie lub naruszenie umów handlowych, w tym zapisów o poufności w związku z obowiązkiem publikacji informacji finansowych.

Przedstawiciele INFARMY zapewnili, że Kodeks Przejrzystości został sprawdzony zarówno na poziomie Europejskim jak i w Polsce, pod względem zgodności z prawem, również prawem konkurencji. W raportach nie będzie informacji o poszczególnych transakcjach, ponieważ firmy sygnatariusze ujawnią w skali roku jedynie łączną kwotę świadczenia przekazaną danemu przedstawicielowi zawodów medycznych lub organizacji ochrony zdrowia w ramach jednej z kliku ogólnych kategorii, np. Koszty poniesione w związku z wydarzeniami. Opłaty rejestracyjne.

  • Jakie czynniki określają czy dana organizacja jest lub nie jest organizacją ochrony zdrowia?

Przedstawiciele INFARMY wyjaśnili, że oprócz organizacji, takich jak np. szpital, klinika, fundacja, uczelnia, instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe, Kodeks Przejrzystości uznaje za organizacje ochrony zdrowia również inne podmioty, za pośrednictwem których udzielane są świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych. Podkreślono również, że w rozumieniu Kodeksu Przejrzystości organizacją ochrony zdrowia nie są: organizacje pacjentów oraz przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

  • Jak zdefiniować beneficjenta świadczenia, a jak beneficjenta środków finansowych?

W zakresie organizacji wydarzeń naukowych zazwyczaj mamy do czynienia ze świadczeniami pośrednimi, które sygnatariusze przekazują na rzecz organizacji ochrony zdrowia. Świadczenia, np. sponsoringowe przekazywane są na konta firm zajmujących się organizacją wydarzeń naukowych (tzw. operatorów logistycznych). Podmioty te to beneficjenci środków finansowych. Beneficjentami świadczenia są natomiast beneficjenci ostateczni, czyli np. towarzystwa naukowe, które są gospodarzami i inicjatorami danego sponsorowanego wydarzenia. Publikacji w raportach podlegają właśnie beneficjenci świadczeń.

  • Jak raportować podział korzyści między organizatora konferencji i towarzystwo naukowe?

Zawsze publikacji w raportach podlega beneficjent świadczeń. Zatem jeśli towarzystwo naukowe jest gospodarzem wydarzenia, tzn. firmuje wydarzenie swoją marką i pełni rolę zapraszającego, wówczas należy opublikować całość świadczenia przekazanego w związku z tym wydarzeniem na rzecz towarzystwa naukowego.

  • Jak ustalić kwotę, jaką sygnatariusze Kodeksu przekazują pośrednio na rzecz organizacji ochrony zdrowia w przypadku, kiedy nie jest ona organizatorem danego wydarzenia, ale świadczy usługi i jest beneficjentem części środków przekazanych przez sygnatariuszy w ramach sponsoringu tego wydarzenia?

Kodeks Przejrzystości wymaga, aby raportowane były również świadczenia pośrednie. Dlatego w tym przypadku strony umowy sponsoringowej powinny ustalić, w jakiej proporcji sygnatariusz Kodeksu sfinansował usługę świadczone przez organizację ochrony zdrowia.

  • Kto i gdzie publikować będzie raporty

Raporty będą publikowane przez firmy farmaceutyczne – sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości na ich stronach internetowych.

Podsumowanie

Spotkanie wskazało na duże zainteresowanie tematem Kodeksu Przejrzystości wśród podmiotów, które objęte będą częścią obowiązków z zakresu raportowania. Dotyczy to w szczególności operatorów logistycznych, którzy współpracując z sygnatariuszami Kodeksu oraz organizacjami ochrony zdrowia również są zobowiązani do przestrzegania zasad Kodeksu Przejrzystości.

Pierwszy rok zbierania danych do raportów wymaganych przez Kodeks Przje3rzystości pokazał, że beneficjenci świadczeń przekazywanych przez firmy farmaceutyczne mają wiele wątpliwości związanych z praktycznym aspektem przejrzystego publikowania przepływów finansowych między branżą farmaceutyczną a środowiskiem medycznym. Wiele z nich udało się wyjaśnić podczas warsztatu. Jednak edukacja i dialog w tej sprawie muszą być stale prowadzone. Dlatego INFARMA planuje kolejne spotkania tego typu, które odbędą się w 2016 roku. INFARMA zaprasza również do zgłaszania pytań i wątpliwości na stronie www.kodeksprzejrzystości.pl.

Materiały video ze spotkania można znaleźć na kanale YouTube INFARMY .

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6864 s, time: 0,8064 s database, query: 269, querytime: 0,1200 s