Pytania i odpowiedzi

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości to inicjatywa samoregulacyjna innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Dokument zawiera zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Kodeks, zwany w innych krajach „Disclosure Code”, jest ważną inicjatywą ogólnoeuropejską, przygotowaną przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i przyjętą przez 33 stowarzyszenia zrzeszone w EFPIA. W Polsce za wprowadzenie zapisów Kodeksu odpowiada Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Tak. Kodeks Przejrzystości został przyjęty przez wszystkie firmy – członków INFARMY.

Kodeks Przejrzystości jest regulacją otwartą dla wszystkich przedsiębiorców z branży farmaceutycznej. Firmy, które chciałyby przyjąć kodeks Przejrzystości powinny złożyć pisemne oświadczenie do Zarządu INFARMY i zapewnić, że będą się stosować do zapisów Kodeksu.

Stała współpraca pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym jest naturalnym i niezbędnym elementem systemu ochrony zdrowia. Opinia publiczna ma prawo poznać wartość tej współpracy i mieć pewność, że przebiega ona z zachowaniem najwyższych norm etycznych. Celem Kodeksu jest jeszcze większa niż dotychczas przejrzystość w relacjach branży ze środowiskiem medycznym.

Udostępnianie danych

W przypadku przedstawicieli zawodów medycznych udostępniane będą świadczenia dotyczące kosztów opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas wydarzeń takich jak: spotkania informacyjne, promocyjne, naukowe lub zawodowe, kongresy, konferencje, sympozja oraz wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez przedstawiciela zawodu medycznego na rzecz sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości. Natomiast w przypadku organizacji ochrony zdrowia: darowizny, granty i inne przekazywane nieodpłatnie świadczenia, w tym środki finansowe i świadczenia rzeczowe, koszty opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas wydarzeń takich jak spotkania informacyjne, promocyjne, naukowe lub zawodowe, kongresy, konferencje, sympozja oraz wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez przedstawiciela zawodu medycznego na rzecz sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości.

Udostępniane będą dane przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia prowadzących działalność na terytorium Europy.

Informacje będą publikowane na stronach internetowych wszystkich firm zrzeszonych w INFARMIE

Przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli być wyszukiwani zarówno według nazwiska, jak i adresu wykonywania działalności.

Upublicznianę będą: imię, nazwisko, miejsce praktyki, rodzaj świadczenia oraz wysokość wynagrodzenia otrzymanego od firmy farmaceutycznej w okresie jednego roku.

Każdego roku firmy udostępniają na swoich stronach internetowych informacje dotyczące wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Pierwsza publikacja miała miejsce w czerwcu 2016 roku i dotyczyła świadczeń za rok 2015. Kolejna publikacja odbędzie się w czerwcu bieżącego roku za rok 2016.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie zapisy znajdujące się w Kodeksie są zgodne z polskim prawem. Ich zbieranie i publikacja odbywa się za zgodą lekarzy, którzy będą mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Polska wersja Kodeksu Przejrzystości, przyjęta przez Zarząd INFARMY w oparciu o wytyczne EFPIA, została opracowana przez Grupę Roboczą, po wnikliwych konsultacjach z ekspertami komunikacji społecznej, niezależnymi autorytetami z dziedziny etyki, praktykującymi przedstawicielami środowiska lekarskiego oraz prawnikami.

Każdy przedstawiciel zawodu medycznego oraz organizacja ochrony zdrowia, które współpracują z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, otrzymują razem z umową odpowiedni formularz. Jego wypełnienie jest dobrowolne. Publikacja danych osobowych nie jest możliwa bez pisemnej zgody beneficjenta.

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem zbieranie i publikacja danych osobowych może się odbywać wyłącznie za zgodą lekarzy. Lekarz ma prawo nie wyrazić zgody na publikację swoich danych. Wówczas dane dotyczące współpracy z nim zostaną dodane do danych zagregowanych.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, a także z ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, a także ich uaktualnienie, uzupełnienie lub sprostowanie.

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0882 s, time: 0,1018 s cache, query: 42, querytime: 0,0136 s