02.07.2018

Innowacyjne firmy farmaceutyczne po raz trzeci publikują dane dotyczące współpracy ze środowiskiem medycznym

W tym roku po raz trzeci firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, opublikowały dane na temat zakresu i wartości współpracy z lekarzami, pielęgniarkami i farmaceutami. Publikacje na stronach firm zostały opublikowane w dniach 27-29.06. Dziś na stronie INFARMY www.kodeksprzejrzystosci.pl pojawiły się zagregowane dane dla całej branży.

Współpraca między przemysłem farmaceutycznym a pracownikami służby zdrowia przynosi korzyści przede wszystkim pacjentom. Kontynuując publikację danych zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, branża innowacyjnych firm farmaceutycznych stara się zwiększyć zrozumienie opinii publicznej dla charakteru i znaczenia tej współpracy dla postępu w medycynie.

Dostęp do informacji jest niezmiernie ważnym elementem w podejmowaniu decyzji. Konsumenci, w tym również pacjenci oczekują przejrzystości od podmiotów biznesowych nie tylko w odniesieniu do wyników finansowych. Do grona branż, które wdrażają podobne rozwiązania jak INFARMA dołączają również producenci sprzętu medycznego i leków generycznych. Należy pamiętać, że w niektórych krajach regulacje dotyczące przejrzystości następują z mocy prawa.

WSPÓŁPRACA

Przedstawiciele środowiska medycznego świadczą usługi na rzecz firm farmaceutycznych m.in.  uczestniczą w komitetach doradczych, pomagając firmom w wypracowaniu jak najlepszych odpowiedzi na potrzeby pacjentów, prowadzą badania kliniczne, robią analizy i przygotowują opracowania naukowe, z których wnioski niejednokrotnie prezentowane są podczas konferencji naukowych. Za swoją pracę mają pełne prawo otrzymywać opodatkowane wynagrodzenie, płatne przez firmy farmaceutyczne.

Z drugiej strony firmy farmaceutyczne pokrywają koszty doskonalenia zawodowego lekarzy, w tym między innymi udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Podczas konferencji prezentowane są najnowsze osiągnięcia medycyny - metody leczenia oraz diagnostyki. Udział środowiska medycznego w tych wydarzeniach pozwala na stałą poprawę opieki nad pacjentami.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Firmy farmaceutyczne, które podpisały Kodeks Przejrzystości, gromadzą, a następnie publikują na swych stronach internetowych informacje dotyczące wartości współpracy ze środowiskiem medycznym w zdefiniowanych kategoriach – koszty poniesione w związku  z wydarzeniami (opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania) oraz wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług. Kodeks zakłada dobrowolność przedstawicieli zawodów medycznych w podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na publikowanie informacji. W przypadku braku zgody na udostępnienie informacji o wartości indywidualnej współpracy, kwoty te publikowane są po zagregowaniu. Zgodnie z Kodeksem, udostępniana jest też wartość współpracy z organizacjami służby zdrowia.

Współpraca przemysłu farmaceutycznego z przedstawicielami zawodów medycznych jest potrzebna i wręcz pożądana. To dzięki niej firmy mogą opracowywać coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki. Beneficjentami tej współpracy są przede wszystkim pacjenci. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości społeczeństwo może poznać nie tylko jej wymiar finansowy, ale również zrozumieć jej cel i zakres.” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY.  

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Uregulowania związane z przejrzystością są różne w zależności od kraju i sektora. W krajach takich jak Francja, Portugalia, Belgia czy USA publikacja następuje z mocy prawa. Różnią się także między sobą zapisy samoregulacji producentów leków innowacyjnych, odtwórczych i sprzętu medycznego. Każdy z tych sektorów ma swoją specyfikę i odmienne modele biznesowe, co może wpływać na wybór metodologii zbierania i publikacji danych. Z tego względu wyników poszczególnych branż nie można w prosty sposób ze sobą zestawić. 

To co kluczowe, to wspólny cel, który przyświecał przy tworzeniu tego typu uregulowań – informowanie pacjentów i społeczeństwa o tym, że bez współpracy na linii środowisko medyczne - przemysł nie byłoby postępu medycyny i rozwoju nowych leków.

Jawność informacji wspiera dialog z pacjentami, rozwiewa wątpliwości dotyczące tych relacji i buduje poczucie bezpieczeństwa. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media, dzięki którym społeczeństwo jest informowane, że może w każdej chwili dowiedzieć się, na jakie działania, przeznaczane są konkretne kwoty przez poszczególne firmy na współpracę ze środowiskiem medycznym.

Kontakt dla mediów:

Marta Winiarska
Mob. 609 023 260
Mail: [email protected]

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,8058 s, time: 0,9498 s database, query: 273, querytime: 0,1440 s